SUB CULTURAL DIFFERENCES AMONG TURKISH AIR TRANSPORT PILOTS IN TERMS OF CREW RESOURCE MANAGEMENT-SPECIFIC NON-TECHNICAL SKILLS

Eyüp ŞEKERLİ, Ender GEREDE
1.430 424

Öz


Özet: Havaaracı kazalarının en önemli nedeni insan hatalarıdır. İnsan
hatalarının önemli bir bölümü insan-insan etkileşimi sürecinde ortaya çıkmakta,
pilot hataları ise onların teknik olmayan becerilerinden kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle en önemli amaçları arasında “pilotların teknik olmayan becerilerini
geliştirmeye yönelik” olan CRM programları uygulanmaktadır. Bununla birlikte
kültürel öğeler bireylerin tutum ve davranışlarını etkiledikleri için kültürden
bağımsız olarak tasarlanan CRM eğitimlerinin başarı şansı azalmaktadır. CRM
eğitiminin bekleneni vermesi ulusal kültüre uyarlanmasına bağlıdır. Ulusal
kültürün yanı sıra diğer alt kültürlerin etkisinde kalan pilotlar da farklı tutumlara
sahip olabilirler. Bu durum, özellikle farklı kaynaklardan pilot istihdam eden
Türkiye’deki havayolu işletmeleri için son derece önemlidir.
Bu çalışmada Türkiye’deki havayolu işletmelerinde çalışan ve farklı
kültürel özelliklerin etkisinde kalmış Türk pilotların CRM kapsamındaki teknik
olmayan becerilere ilişkin tutum farklılıkları ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sivil Havacılık Yönetimi, Ekip Kaynak Yönetimi,
Uçuş Emniyeti, İnsan Hataları, Ulusal Kültür, Alt kültür.
Abstract: The most common reason of aircraft accidents is the human
error. Most of those errors done occur during the human-human interactions and
the errors by pilots are, to a great extent, related to their non-technical skills.
Therefore; pilots receive Crew Resources Management training programs that
are designed to help them acquire these skills effectively. However; since
cultural issues are known to affect individual’s attitudes and behaviors, the
success of CRM training programs highly depends on the fact that they should
be adapted according to the national and other subcultures. This is something
that should be taken into consideration seriously by the airlines in Turkey,
which employ pilots with different cultural backgrounds. This study presents the
differences in the attitudes of the pilots working for airlines in Turkey and
imposed to different cultural contexts towards non-technical skills available
within the CRM framework.
Key Words: Civil Aviation Management, Crew Resource Management,
Flight Safety, Human Error, National Culture, Subculture.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.