AVRUPA BİRLİĞİ SIGMA (SUPPORT FOR IMPROVEMENT IN GOVERNANCE AND MANAGEMENT) PROGRAMI’NIN TÜRK KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI

Ali ACAR, İsmail SEVİNÇ
1.936 1.325

Öz


Özet: Sigma programı (Support for Improvement in Governance and
Management-Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimi
Geliştirmek için Destek), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yönetişim ve
yönetimi geliştirmek için destek bağlamında oluşturulmuş, aday ülkelerin
özellikle genel yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesine destek sağlamak için
kullanılan bir teknik destek mekanizmasıdır. Sigma, 1992 yılında OECD’nin
Kamu Yönetimi Direktörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş, AB ile OECD’nin ortak
bir girişimidir. Büyük bir kısmı AB’nin PHARE Programı tarafından finanse
edilen bu girişim, onüç (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Makedonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya,
Slovakya ve Slovenya) eski Sovyet bloğu ülkelerinin kamu yönetimi alanındaki
reformlarını desteklemek amacıyla başlatılmıştır. 2004 yılı itibariyle Türkiye de
Sigma programından yararlanmaya başlamıştır. Sigma’nın temel amaçları;
programdan yararlanan ülkelerin yönetsel verimliliğini artırmak ve kamu
sektöründe çalışan personelin demokratik değerler, etik ve hukukun üstünlüğüne
bağlı kalmalarını desteklemek amacıyla oluşturmaya çalıştıkları iyi yönetişim
konusunda destek sağlamak, AB ile bütünleşme planları ve uluslararasılaşma
çerçevesindeki sorunları aşabilmek için merkezi idarede yerel kapasitenin
oluşturulmasına destek sağlamak, kamu yönetimi reformu konusunda AB ve
diğer destek programları kapsamındaki girişimleri desteklemek ve bu alandaki
farklı destek mekanizmaları arasında eşgüdümün sağlanmasına katkıda
bulunmak olarak ifade edilmektedir. Çalışmada Sigma programı doğrultusunda
Türk kamu yönetimindeki çalışmalar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sigma, Avrupa Birliği, Türk Kamu Yönetimi
Abstract: Sigma (Support for Improvement in Governance and
Management) is established to improve governance and management as a
support in Central and Eastern European countries and it is a technical support
program for the candidate countries to develop the general administrative
capacity development. Sigma was established related to OECD’s Public
Management Directorate and it is a common initiative of the EU and OECD.
Funded by a large part of the EU’s PHARE program, this initiative is initiated in
order to support the reforms in public administration of thirteen (Albania,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Macedonia, Hungary,
Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia and Slovenia) former Soviet bloc countries.
In 2004, Turkey has begun to take advantage of the Sigma program. Main
objectives of Sigma are; increasing the administrative efficiency of program
benefited countries in order to support the public sector employees’ democratic
values, bound ethics and rule of law, supporting the local governance in central
administration in order to overcome the problems in the framework of the issues related to EU integration plans and internationalization, supporting the
entreprises in the scope of issues related to public administration reform EU and
other support programs and contributing to the coordination between the
different support mechanisms. In this study, the works in Turkish public
administration will be put forward in line with the Sigma program.
Key Words: Sigma, European Union, Turkish Public Administration

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.