FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI
2.414 1.953

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, ülkemizde yaşanan 2001 ve 2008 ekonomik
kriz dönemlerinde finansal analizde kullanılan oranlar ile hisse senedi getirileri
arasında ilişki olup olmadığı ve bu oranların hisse senedi getirileri üzerindeki
etkilerinin ilgili ekonomik kriz dönemlerinde farklılık gösterip göstermediğini
belirlemektir. Bu amaçla İMKB’de işlem gören imalat sanayi şirketleri üzerinde
ampirik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, analize dâhil edilen
ve 5 grup altında toplanan 17 finansal oranın; 2001 ekonomik kriz döneminde 6
tanesi ve 2008 ekonomik kriz döneminde de 4 tanesi ile hisse senedi getirileri
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak
karlılık oranlarından “Özsermaye Karlılık Oranı” ile borsa performans
oranlarından “Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı” dışındaki hisse senedi
getirileri ile ilişkili finansal oranlar dönemler için farklılık göstermektedir.
Ayrıca araştırma sonuçları; 2008 ekonomik kriz döneminde finansal oranların
hisse senedi getirilerindeki değişimi açıklamada, 2001 ekonomik kriz dönemine
göre daha güçlü olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Oranlar, Hisse Senedi Getirileri, Kriz
Dönemi, İMKB
Abstract: This study deals whether there is any relationship between
stock returns and the ratios used in financial analysis for 2001 and 2008
economic crisis periods experienced in our country and whether the effects of
these ratios differ from on stock returns for crisis periods mentioned above in
case of any relation. For this purpose, an empirical study is prepared on
manufacturing industry companies effecting transactions in ISE. Findings
include 17 financial ratios in analysis and these ratios are divided into 5 groups.
So 6 items for 2001 economic crisis period and 4 items for 2008 economic crisis
period make clear that they have statistically meaningful relationship with stock
returns. But for “Return on Equity” of profitability ratios and “Market
Capitalization/Book Value” of stock exchange performance ratios, financial
ratios associated with stock returns differ in periods. Also results suggest that
explaining of financial ratios changes in stock returns for 2008 economic crisis
period are more effective than items for 2001 economic crisis period.
Key Words: Financial Ratios, Stock Returns, Crisis Period, ISE

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.