TOPLUMUN POLİSTEN BEKLENTİ VE DÜŞÜNCELERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN LİKERT ÖLÇEKLİ SORULARLA BELİRLENMESİ

Zeki DOĞAN, Mehmet BAĞIŞ
1.510 430

Öz


Özet: Demokratik olsun olmasın bütün topluluklar düzeni sağlamak için
polis teşkilatlarından faydalanırlar. Fakat modern polislik anlayışının toplumda
yerleşmesi vatandaşın da destek ve yardımının alınmasına bağlıdır. Zira
yüzyılımızın en önemli özelliklerinden birisi, hızlı bir toplumsal değişimin ve
sosyal hareketliliğin yaşanıyor olmasıdır. Bu değişim ile birlikte polisten
beklenti ve düşünceler de değişmektedir. Bilimsel çalışmalarda Veri toplama
yöntemleri içerisinde en çok kullanılanı anket yöntemidir. Anketler, soruların
hazırlanmasından, saha taramasına ve dahası değerlendirme ve analiz aşamasına
kadar iyi bir şekilde planlanırsa çok gerçekçi bilgilere kolayca ulaşma imkânı
sağlar. Bu çalışmada Şanlıurfa ili kentsel alanda görev yapan polis ile halk
arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilere etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla
likert ölçekli iki faktörlü bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada Şanlıurfa il
merkezinde güvenlik hizmetlerinden yararlanan vatandaşlardan tesadüfî
örnekleme yöntemi ile seçilen ve 18 yaşını aşmış 2000 bireyden elde edilen
anketlerin verileri kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Likert ölçeği, polis-halk ilişkileri, toplum destekli
polis.
Abstract: All communities, whether or not democratic, benefit from the
police organizations to maintain order. But the establish concept of modern
policing in society depends on the support and assistance of citizens. One of the
most important features of our century is experiencing a rapid social change and
social mobility. With this change expectations and thoughts from the police are
changed. In scientific studies, the most commonly used data collection method
is the questionnaire method. If a questionnaire is planned well in the phases of
question preparation, field research and assessment and analysis it gives
opportunity to provide easy access to realistic information. In this study, in
order to determine relationships between the police and the public and the
factors affecting these relationships, a two-factor questionnaire with Likert scale
was used. In this study, questionnaire data collected from 18 years of age or
older 2000 individuals that randomly selected who are benefiting from security
services Şanlıurfa citizens of the city center was used.
Key Words: Likert Scale , Police-Public Relations, Community
Policing.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.