ÖRGÜTLERDE HAFIZA KAYBI VE ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDEN BİR YANSIMA

Duygu KIZILDAĞ, Veysel AĞCA, Özlem UĞURLU
2.119 1.205

Öz


Özet: Bir örgütte örgütsel hafızadan yararlanma oranı, örgütsel başarı
sürecinin kısalmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Ancak, örgütler
hafıza kapasitelerinin yeterince farkında olamamakta veya onu
koruyamamaktadır. Bu durum örgütsel başarı sürecini geciktirmekte, olumsuz
yönde etkilemektedir. Örgütlerin, doğal unutma eğilimden dolayı hafıza
kaybına uğramaları kaçınılmaz bir durum olarak değerlendirilmektedir. Örgütte
hafıza kaybı; örgütsel öğrenme kapasitesini geliştirme yeteneğinin kısıtlanması
ya da değer yaratmak için sahip olunan bilgiyi kullanmadaki başarısızlık olarak
tanımlanmaktadır. Örgütlerde örgütsel hafıza kaybı, yetkinliklerin kaybolması
ve etkililiğin düşmesi ile hataların tekrarlanması biçiminde kendini
göstermektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; örgütlerde hafıza kaybına
neden olan faktörler ve hafıza kaybının sonuçları ile örgütsel hafızayı
korumaya yönelik düzenleme ve uygulamaların tespit edilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda ISO'nun yayınladığı Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu
listesinde yer alan uluslararası bir tekstil firmasında yaşanan hafıza kaybı,
hafıza kaybı sonrasındaki gelişmeler ve alınan önlemler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Hafıza, Örgütsel Hafıza Kaybı, Örgütsel
Öğrenme.
Abstract: The utilization rate of organizational memory is the most
important component that makes shorter the process of organizational
success. However, organizations are unconscious of capability of their
organizational memory or they may not maintain sufficiently their
organizational memory. This impedes the process of organizational success
and influences it unfavorably. It is argued that organizations have a natural
tendency to forget. It means that they are quite vulnerable to amnesia.
Organizational Amnesia (OA) is a concept that is defined as the restriction of
requried improvement ability to organizational learning capability or as the
failure to utilize knowladge that has taken place to create value.
Organizational amnesia arised as a result of losing organizational
competencies and repeating mistakes with falling effectiveness. Taking these
facts of organizational memory into consideration, the aim of this study is to
investigate the awareness of the losing organizational memory and to
determine arrangements and applications to maintain organizational memory.
For this purpose, an organizational amnesia that happened in an international
textile firm specified by the Istanbul Chamber of Industry as Turkey’s first
top 500 industrial firms, and developments and dispositions linked this
amnesia were examined.
Key Words: Organizational Memory, Organizational Amnesia,
Organizational Learning.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.