ETİK İKLİM, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mustafa BÜTE
2.622 5.451

Öz


Özet: Bu araştırmanın amacı; etik iklim, örgütsel güven ve bireysel
performans değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve
birbirlerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Veriler anket yardımı ile toplanmıştır. Araştırma, Gaziantep’te faaliyet
gösteren bir şirketin 437 çalışanını kapsamaktadır.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre; etik iklimin örgütsel güven ve
bireysel performans üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu bulgulanmıştır.
Bununla birlikte etik ikliminin örgütsel güven üzerindeki olumlu etkisinin
bireysel performans üzerindeki olumlu etkisinden daha güçlü olduğu
görülmüştür. Örgütsel güvenin ise bireysel performans üzerinde olumlu yönde
güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, örgütsel
güvenin çalışma arkadaşlarına güven boyutunun bireysel performans üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Etik iklim, örgütsel güven, yöneticiye güven,
işletmeye güven, çalışma arkadaşına güven ve örgütsel bağlılık.
Abstract: The purpose of this study is to analyze the relationship among
ethical climate, organizational trust and personal performance and to explore
how they affect each other.
Data was gathered by questionnaire method. The research is carried on
437 employees working at a company operating in Gaziantep.
According to the research it is found that ethical climate has a positive
impact on organizational trust and personal performance. It is also seen that the
ethical climate’s positive effect on organizational trust is higher than its effect
on personal performance. However, organizational trust is explored to have a
powerful positive effect on personal performance. In addition to this,
organizational trust’s dimension of trusting on workmates didn’t statistically
seem to have a meaningful effect on personal performance.
Key Words: Ethical climate, organizational trust, trust in supervisor,
trust in coworkers, trust in organization and personal performance.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.