ÖRGÜT KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA GÜÇ EĞİLİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ Mustafa POLAT(*)

Mustafa POLAT, Cem Harun MEYDA
1.928 2.301

Öz


Örgüt kültürü bireylerin örgüt içinde tutum ve davranışları
üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin örgütleriyle özdeşleşme
ve örgütlerine bağlılık düzeylerinin de örgüt kültüründen etkilenmesi
mümkündür. Bu çalışma örgüt kültürü bağlamında güç eğiliminin örgütsel
bağlılık üzerindeki etkisini ortaya koyarak, bu etkide örgütsel özdeşleşmenin
aracılık rolü oynayıp oynamadığı konusunda ipuçları elde etmeyi
amaçlamaktadır. Bu maksatla özel bir şirkette çalışan 69 kişiden veri
toplanmıştır. Analiz sonuçları, bireylerin hiyerarşi ve güce yönelik örgüt kültürü
algılarının artmasının örgüte bağlılıkları üzerinde olumlu etki yaptığını, aynı
zamanda bireylerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin bu ilişkiye aracılık
yaptığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Güç, Hiyerarşi, Özdeşleşme,
Bağlılık
Abstract: Organizational culture can have an effect on individuals’
attitudes and behaviors in an organization. In this context, individuals’
organizational identification and organizational commitment could be affected
by organizational culture. This study aims to put forth both the relationship
between power orientation and organizational commitment and the mediating
effect of organizational identification on this relationship in the context of
organizational culture. The data was gathered from 69 people working in a
private company. The analysis results showed that the hierarchy and power
orientation perceptions of individuals had a positive effect on organizational
commitment, and organizational identification had a mediating effect on this
relationship.
Key Words: Organizational Culture, Power, Hierarchy, Identification,
Commitment

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.