ÇOK BOYUTLU LİDER-İZLEYİCİ ETKİLEŞİMİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE GÜÇ KAYNAKLARININ ROLÜ

Ahmet ERKUŞ
2.251 1.360

Öz


Özet: Bu çalışmada lider-izleyici etkileşimi çok boyutlu bir yaklaşımla
incelenirken, kişilik özellikleri ve güç kaynakları ile lider-izleyici etkileşimi
boyutları (duygulanım, sadakat, katkı ve profesyonel saygı) arasındaki ilişkiler
araştırılmıştır. Bu kapsamda, 284 üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uyumluluk kişilik özelliğinin tek başına
lider-izleyici etkileşiminin bütün boyutlarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.
Ancak, kişilik özellikleri güç kaynakları ile birlikte ele alındığında güç
kaynaklarının daha etkili değişkenler olduğu belirlenmiştir. Özellikle, bireysel
güç kaynaklarından olan karizmatik ve uzman gücü ile lider-izleyici
etkileşimimin bütün boyutları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Liderlik, Lider-İzleyici Etkileşimi, Kişilik, Güç
Abstract: This paper studies the leader-member exchange with a
multidimensional approach while also tackling the relationships between the
personality traits and power sources, and various dimensions of leader-member
exchange (affect, loyalty, contribution and professional respect). The study has
been conducted on 284 university students. According to the results obtained, it
has been found that agreeableness per se relates to all dimensions of leadermember
exchange. However, when personality traits are taken up with power
sources, power sources have been found to be more effective variables. More
meaningful and positive relationships have been found especially between
charisma and expertise, two of the sources of personal power, and all
dimensions of leader-member exchange
Key Words: Leadership, leader-member exchange, personality, power

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.