ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK, KIDEM VE MEDENİ DURUMUN DUYGUSAL TÜKENMEDEKİ ROLÜ: KAYNAKLARIN KORUNMASI TEORİSİ KAPSAMINDA BİR ANALİZ

Şenay YÜRÜR
2.011 991

Öz


Özet: Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülük
düzeyleri, medeni durumları ve kıdemlerinin duygusal tükenme düzeylerine
etkilerini analiz etmektir. Araştırmaya Yalova’da çalışan 350 öğretmen katılmış,
ölçüm aracı olarak Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği ve Maslach
Tükenmişlik Ölçeği-Duygusal Tükenme alt ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre öğrenilmiş güçlülük, öğretmenlerin duygusal tükenme
düzeylerini etkilemektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin mesleki kıdemleri
artıkça duygusal tükenme düzeyi de artmaktadır. Son olarak bu araştırmada
öğretmenlerin medeni durumları ile duygusal tükenme düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu araştırmada öğretmenlerin öğrenilmiş
güçlülük düzeylerinin duygusal tükenme düzeylerine etkisi Kaynakların
Korunması Teorisi kapsamında ele alınmış ve konuya ampirik destek
sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Duygusal tükenme, kaynakların korunması teorisi,
öğrenilmiş güçlülük.
Abstract: The aim of this study is to analyze the effects of learned
resourcefulness, tenure and marital status of teachers on their emotional
exhaustion levels. The research was conducted on 350 teachers working at
Yalova, and as a means of measuring, Rosenbaum Learned Resourcefulness
Measure, and Maslach’s Burnout Scale’s Emotional Exhaustion sub-scale have
been used. According to the results, learned resourcefulness affects teachers’
emotional exhaustion levels. Besides, when the seniority of teachers rise, also
emotional exhaustion levels increase. Finally, according to the study results a
significance relationship was not found between teachers’ marital status and
emotional exhaustion. At this study, the effect of teachers’ learned
resourcefulness levels to their emotional exhaustion levels was considered in the
context of “Conservation of Resources Theory”, and in this direction empirical
support has been provided to the subject.
Key Words: Emotional exhaustion, conservation of resources theory
(COR), learned resourcefulness.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.