TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİCİLERİN BENİMSEDİKLERİ LİDERLİK TARZLARINA GÖRE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Durmuş YÖRÜK, Süleyman DÜNDAR
1.514 727

Öz


Özet: Liderlik alanında yapılan çalışmalarda genellikle liderlerin
demokratik, otokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzlarından hangisini
benimsedikleri araştırılmıştır. Özellikle siyasi liderlerin, bireysel davranışlardan
boyun eğici davranış sergileyip sergilemedikleri ile ilgili araştırmalara
rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, siyasi liderlerin, otokratik, demokratik
ve serbestiyetci liderlik tarzlarından benimsedikleri liderlik tarzına göre boyun
eğici davranış gösterip göstermediklerini incelemek ve eğitim, yaş, siyasi
deneyim ve mensubu oldukları siyasi parti gibi özelliklere göre boyun eğici
davranış göstermede farklılık gösterip göstermeyeceğini araştırmaktır.. Yapılan
çalışmanın sonunda belediye başkanlarının genel olarak boyun eğici davranış
göstermedikleri, fakat demokratik ve serbestiyetçi liderlik tarzının
benimseyenlerin otokratik liderlere göre boyun eğici davranış göstermeye daha
meyilli oldukları görülmüştür. Eğitim, yaş, siyasi deneyim ve mensubu olduğu
siyasi partinin de boyun eğici davranışlar açısından farklılıklar oluşturduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik tarzları, Siyasi Liderler
Abstract: Studies on Leadership focused on which of the following
among autocratic, democratic and laissez-faire leadership styles are adopted by
leaders. There weren’t any study has seen that focused on whether political
leaders or managers show any submissive behavior or not. The aim of this study
is to examine whether political leaders show any submissive behavior or not
based on their leadership styles which are autocratic, democratic and laissezfaire..
The research results show that, the mayors do not show any submissive
behavior in general, but it was seen that the mayors who adopted democratic
and laissez-faire leadership style are more inclined to show submissive behavior
than autocratic leadership style. Research results also show that education, age,
experience, political party affiliation creates differences in submissive behavior
of political leaders.
Key Words: Leadership, Leadership Styles, Political Leaders

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.