KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ 1980-2008 (AMPİRİK BİR ÇALIŞMA)

Osman Cenk KANCA
2.444 4.483

Öz


Özet: Kamu harcamaları ve kamu kesimi büyüklüğünün ekonomik
büyüme üzerine etkileri; ekonomi ve maliye yazınında önemli bir yer teşkil
etmektedir. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi konu
alan iki önemli yaklaşım; Wagner’in ve Keynes’in hipotezleridir. GSMH’dan
kamu harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi olduğunu ileri süren düşünce
Wagner’in hipotezinin esasını oluşturmaktadır. Buna karşılık Keynes’in teorisi
de, kamu harcamalarının GSMH’yı pozitif olarak etkilediğini belirtmektedir. Bu
çalışmada, Türkiye ekonomisi verilerine dayalı olarak kamu harcamaları ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığının belirlenmesi için dinamik bir
model kullanılmıştır. Ekonometrik analizden elde edilen bulgular, Türkiye’de
kısa dönemde kamu harcamalarından GSMH’ya doğru bir nedensellik ilişkisinin
varlığını, uzun dönemde ise bu durumun tam tersinin olduğunu ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Kamu harcamaları, Kamu
ekonomisi, Wagner hipotezi, Keynes hipotezi.
Abstract: Public expenditure and the effect of public field’s size upon
the economic growth has an important place in economy and finance science.
Two important approach, which deal with the relationship between public
expenditure and economic growth ,are the hypothesis of Wagner and Keynes. It
composes the core of the hypothesis of Wagner that the tought urging there is a
casuality relatioship through the public expenditures to GNP. On the other hand,
the theory of Keynes states that public expenditures affect GNP positively. İn
this work a dynamic model used which designate the relationship between
public expenditures and economic growth based upon datas of Turkish economy
. The findings which obtained from the econometrics show the existence of
casuality relationship from public expenditures to GNP in the short period and
in long period it shows an exact opposite situation.
Key Words: Economic Growth, Public Expenditure, Public Economics,
Wagner Hypothesis, Keynes Hypothesis

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.