İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA- IRAKSAMA TARTIŞMASI: MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI

Kader TAN ŞAHİN, Tülay İLHAN NAS, Abdullah UZUN
1.775 1.615

Öz


Özet: Bu çalışmanın temel amacı ulusal iş sistemleri dahilinde kurumsal
yönetişim uygulamalarında hukuki ve fiili düzeyde bir yakınsama olup
olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla, Whitley (1999)’in iş sistemleri
yaklaşımına göre sınıflandırılan ülkeler, Dünya Ekonomik Forumu’nun
yayımladığı Global Rekabet Raporu (2004)’ndan elde edilen kurumsal
yönetişim uygulamalarının algılanan kalitesine ilişkin ülke verilerine göre
hiyerarşik kümeleme analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda, aynı iş
sistemine dahil olan ülkeler arasındaki kurumsal yönetişim uygulamalarında
hem hukuki hem de fiili düzeyde bir yakınsama, farklı iş sistemlerine sahip
ülkeler arasındaki kurumsal yönetişim uygulamalarında ise her iki düzeyde de
kısmi bir yakınsama ve ıraksama tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetişim, yakınsama-ıraksama
tartışmaları, ulusal iş sistemleri yaklaşımı, hiyerarşik kümeleme analizi
Abstract: The aim of this study is to investigate whether there is a
convergence on legal (macro) and actual (micro) levels of corporate governance
practices within the national business systems. For this purpose, countries that
are classified according to Whitley’s (1999) national business systems are
subjected to hierarchical clustering analysis using the data on perceived quality
of corporate governance practices that are obtained from The World Economic
Forum’s Global Competitiveness Report (2004). As a result of analysis, while a
convergence is found among countries with similar business systems, a partial
convergence and divergence is found between countries with diffrent business
systems.
Key Words: Corporate governance, convergence-divergence debates,
national business systems, hierarchical clustering analysis.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.