WASHİNGTON KONSENSÜSÜ’NDEN KÜRESEL MALİ KRİZE MALİ DİSİPLİN VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Birol KARAKURT
1.766 1.022

Öz


Özet: Küresel ekonominin son 20 yıllını şekillendiren Washington
Konsensüsü, 1980’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinin ekonomilerini istikrarlı
kılmaları için gündeme gelmiştir. Konsensüsün politika önerileri IMF ve Dünya
Bankası gibi Washington merkezli kurumlar tarafından tüm gelişmekte olan
ülkelere de önerilmiştir. Konsensüsün en önemli politika önerisi mali
disiplindir. Konsensüse paralel uygulanan IMF politikalarında da bütçe
açıklarından ve borç stokundan kaynaklanan krizlerin engellenmesi için mali
disiplinin sağlanmasına öncelik verilmiştir.
Türkiye’de uygulanan istikrar programları mali disiplini hedeflemesine
rağmen yaşanan dönemsel krizler mali kırılganlığın devam ettiğini
göstermektedir. Washington Konsensüsün aksine küresel mali krizle birlikte
mali gevşeme Türkiye’de de etkisini göstermiş ve mali gevşemenin etkileri
merkezi yönetim bütçesine ve orta vadeli programa yansımıştır.
JEL Sınıflaması: E62, G01
Anahtar Kelimeler: Washington Uzlaşması, Mali Disiplin, Küresel
Kiriz, IMF, Türkiye
Absract: The Washington Consensus managing global economy last 20
years was initially considered to stabilize the Latin America economies
countries in the 1980s. Consensus’s policy recommendations have also been
adopted by IMF and World Bank, and suggested for whole developing
countries. The most important policy recommendation of the Consensus is fiscal
discipline. Being consistent with the Concensus’s policy recomendations, IMF
policies have emphasized the fiscal discipline to prevent economic crises caused
by budget deficit and debt stock.
Even though Turkey’s stabilization programs targeting to realize fiscal
discipline, the occurrence of several economic crises points out the persistency
of financial fragility in the Turkish economy. Contrary to the Consensus’s
policy recomendations, global financial crises encouraged expansionary fiscal
policies in several countries, inclluding Turkey. Consequently, the effects of
expansionary fiscal policy can be seen in the Turkish central government budget
and mid-term programme.
JEL Classification: E62, G01
Key Words: Washington Consensus, Fiscal Discipline, Global Crisis,
IMF, Turkey

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.