İÇ BORÇLARIN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE ETKİLERİ

Serap BEDİR, Kerem KARABULUT
1.821 2.594

Öz


Özet: Kamu borçlarının etkileri borcun kaynağı, vadesi, faiz oranı,
kullanım şekli, miktarı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada,
iç borçların gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmiş ve borç göstergelerinde
olumlu (olumsuz) değişimlerin yaşandığı dönemlerde gelir dağılımı
göstergelerinde de olumlu (olumsuz) değişimlerin ortaya çıktığı görülmüştür.
Bu nedenle, Türkiye’de ekonomik büyümeyi esas alan, mutlak yoksulluğu
giderici, göreceli yoksulluğu azaltıcı ve yoksul kesimleri ortalama refah
seviyesine yaklaştıracak iktisadi, mali ve sosyal politikaların eşzamanlı ve etkin
bir biçimde uygulanması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: İç borç, gelir dağılımı
Abstract: The impacts of public debts change related to the factors such
as the source of borrowing, its interest rate, usage and amount. In this study, the
impacts of domestic debts on income distribution have been examined and in
the periods that positive (negative) changes have been observed in borrowing
tables, positive (negative) changes have also been observed in income
distribution tables. This is why, it is deducted that economic, financial and
social policies which are predicated on development, removing certain poverty,
decreasing relative poverty and closing the poor up average wealth level should
be implemented simultaneously and effectively

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.