KITLIK VE REKABET: REKABETİN NEGATİF SONUÇLARI

İsmail ÇELİK
1.420 1.945

Öz


Özet: ‘Kıtlık’ ve ‘rekabet’ kavramları, iktisat düşüncesinin ve türevi
işletmecilik bilgisinin büyülü kavramlarıdır. Bu iki anahtar kavramdan hareketle
inşa edilen Makro İktisadi Sistemler ile Mikro İktisadi Sistemler (Organizasyon
Teorileri) kıtlığı arttırıcı bir işlev görmüşlerdir. Bu çalışmada bu paradoksa
dikkat çekildi; temel kabullere rezerv konulması çağrısı yapıldı.
Anahtar Kelimeler: Kıtlık, sınırsız ihtiyaçlar, rekabet, negatif
(Darwinist) rekabet, sipariş edilmiş hayat
Abstract: Scarcity and competition are two magic concepts of economy
thought and its derivate management knowledge. Macro economic systems and
micro economic systems (organization theories) which are constructed by these
two key concepts had a function to increase level of scarcity. This study
emphasized the paradox concerning this duality and a call up was made to
question the basic assumptions.
Key Words: Scarcity, unlimited needs, competition, negative
(Darwinist)competition, ordered life
Title: Scarcity and Competition: Negative Consequences of Competition

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.