PETROL FİYAT RİSKİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE’DE ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Sevinç GÜLER, Ramazan TUNÇ, Çağatay ORÇUN
1.760 1.447

Öz


fiyatları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu incelemektedir. Bu
çalışmanın amacı, petrol fiyat değişimlerinin İMKB’de işlem gören enerji
sektörünün hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla,
çalışmada 10.Temmuz.2000-10.Ağustos.2009 zaman aralığında İMKB’de işlem
gören enerji hisse fiyatları, elektrik endeksi ile petrol fiyat değişimlerinin eşbütünleşme
ve Granger nedensellik testi ile analizi gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada brend petrol fiyatının hisse fiyatlarında ve elektrik endeksi fiyatında
önemli bir gösterge olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Enerji Fiyatları, Birim Kök, Eş-
Bütünleşme, Granger Nedensellik
Abstract: A number of studies have investigated that oil prices have an
important impact on stock prices. This study examines impact of oil prices
volatility on energy stock prices which are traded in İstanbul Stock Exchange.
Purpose in the study energy prices, electicity index and oil price volatility are
analyzed by using cointegration and Granger causality test over the period
10.July.2000-10.August.2005. In the study it is find that oil price is significant
indicator of stock prices and electicity index.
Key Words: Oil Prices, Energy Prices, Unit Root, Cointegration,
Granger Causality

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.