ULUSLAR ARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA BİR UYGULAMA

Reşat KARCIOĞLU, Ramazan YANIK
1.378 994

Öz


Özet: Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak
tanımlanan iç denetim, hedeflerine ulaşmaları için küresel rekabet etkisinde
kalan tüm işletmeler için gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Bu
çalışmada, Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun uluslar arası iç
denetim standartlarına uyum düzeyinin belirlenmesi, işletmelerin çalışan sayıları
ve sektörel dağılımları bakımından standartlara uyum düzeyleri arasında
farklılıkların bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç denetim, uluslar arası iç denetim standartları,
Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu
Abstract: Internal auditing explained as activity of independent and
objective assurance consultancy that aims development of the organization
activities and improves the organization is coming important from day to day to
achieve the aims of all organizations which effected by global competition.
In this study, determining of compatibility level to international internal
auditing standards of Turkey’s top 500 industrial enterprises and also if there is
a statistically significant compatibility degree among enterprises in terms of
number of worker and dispersal of sector have been purposed.
Key Words: Internal auditing, international internal auditing standards,
Turkey’s top 500 industrial firms

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.