VALUE-AT-RISK (VAR) ANALYSIS AND LONG MEMORY: EVIDENCE FROM FIAPARCH IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE (ISE)

Erhan DEMİRELİ
1.404 1.114

Öz


Özet: Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) endeks
getirileri, simetrik, asimetrik şartlı değişen varyans dahilinde uzun hafızaya
sahip GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, APARCH, FIGARCH ve FIAPARCH
modelleriyle incelenmiştir. Kupiec-LR testi ile bir günlük Riske Maruz
Değer’lerin (RMD) doğruluğu normal dağılım, student-t dağılımı ve skewed
student-t dağılımı için incelenmiştir. ARCH modelleri menkul kıymetler
borsasındaki kaldıraç etkisini ve şartlı oynaklık altındaki kısmi entegrasyonun
varlığını kanıtlamaktadır. İMKB için FIAPARCH modeli, sözkonusu kaldıraç
etkisi ve şartlı oynaklık altındaki kısmi entegrasyon için en iyi sonucu
vermektedir. Ayrıca örneklem içi ve örneklem dışı RMD’ye dayanan Kupiec-
LR testi, FIAPARCH modelinin uygunluğunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak
student-t dağılımına sahip FIAPARCH modeli İMKB endeksine kaldıraç ve
uzun hafıza özellikleri bakımından etkin RMD değerlerinin bulunmasına olanak
vermektedir. Sözkonusu bulgular, finansal yöneticiler, yatırımcılar ve piyasa
düzenleyiciler açısından İMKB’de yol gösterici niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, RMD, Uzun Hafıza, Kupiec-
LR Testi, FIAPARCH Modeli
Abstract: In this study, I modeled Istanbul Stock Exchange (ISE) index
returns using a number of symmetric and asymmetric conditional
heteroscedasticity models including long memory models, namely GARCH,
IGARCH, GJR-GARCH, APARCH, FIGARCH and FIAPARCH models. The
accuracy of one-day-ahead Value-at-risk (VaR) is examined based on The
Kupiec-LR test under the normal, student-t, and skewed student-t distributions.
The results of ARCH class models show the existence of both leverage effect in
stock exchange and fractional integration in conditional volatilities, which
emphasizes the use of FIAPARCH model for ISE. Also the Kupiec LR test
based on in-sample and out-of-sample VaR confirms the superiority of
FIAPARCH model. Thus, Student-t FIAPARCH modeling the leverage and
long memory properties in ISE index returns provides efficient VaR values.
These findings would be helpful to the financial managers, investors, and
regulators dealing with Istanbul Stock Exchange.
Key Words: Value-at-risk, VaR, Long memory, Kupiec-LR Test, FIAPARCH
Model

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.