ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ömer Faruk İŞCAN, Ufuk SAYIN
2.158 13.263

Öz


Özet: Bu çalışmada işletmelerde örgütsel adalet, güven ve iş tatmini
arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle örgütsel
adalet daha sonra iş tatmini ve son olarak örgütsel güven kavramları
açıklanmıştır. Uygulama bölümünde ise Türkiye’nin önde gelen firmalarından
birinde çalışanlara adalet, güven ve iş tatmini ölçeklerini içeren anket formu
dağıtılmış olup, geri dönen anket formları istatistiksel analiz yöntemleriyle
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak örgütsel adalet, iş tatmini ve güven arasında
pozitif bir ilişki olduğu öngörüldüğü gibi doğrulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, güven, iş tatmini
Abstract: The aim of this study is to examine the relationship among
organizational justice, trust and job satisfaction. For this aim firstly
organizational justice, then work satisfaction and last trust are explained. In the
application part a questionnaire including the measures of organizational justice,
trust and job satisfaction is distributed to employees of one of the leading firms
of Turkey and the data were assessed by statistical analysis methods. Finally, it
was proved that there is a positive relationship among the organizational justice,
trust and job satisfaction as it is foreseen.
Key Words: Organizational justice, trust, job satisfaction

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.