İŞLETME YAŞAM ÇEVRİMİ BAĞLAMINDA YÖNETİCİ-LİDERLİK MATRİKSİ

Mithat ZEYDAN, Adnan AKIN
1.784 1.519

Öz


Özet: Geleceğin iş dünyasında kendine yer edinmek isteyen işletmeler,
pazar paylarını genişleterek etkili konuma gelmek durumundadırlar. Gelecek
projeksiyonlarında stratejik olarak aslanları1 (nitelikli lider-yöneticiye sahip ve
pazar payı yüksek) oynamak isteyen işletmeler, yüksek nitelikli bir yönetici
profiline sahip olmayı hedeflemelidirler. Bu bağlamda, “pazar payı yüksek
KOBİ’lerin lider-yönetici özelliklerinin tespiti” önem arz etmektedir.
Çalışmada, Kayseri pilot bölge olarak seçilerek, 260 mobilya KOBİ’sine
yöneticilik vizyonunu ölçmeye ait anketler yüzyüze görüşülerek yapılmıştır. 102
işletmenin anketleri uygun bulunarak, SPSS v15.0 paket programı yardımıyla
güvenilirlik testi, faktör analizi, betimsel analiz, gruplandırma, regresyon analizi
yapılmış ve anketin geçerliliği test edilmiştir. Anketin % 63 güvenilir olduğu
bulunmuştur. anket ile, KOBİ’lerdeki yöneticilerin liderlik karakteristiği tespit
edilip, sınıflandırılmıştır. Sonuçta, “eğitim ve ciro bazında hangi sermaye ve
eğitim yapısına sahip olan KOBİ yöneticilerinin, ne tür liderlik davranışlarına
sahip oldukları” mobilya sektörü özelinde belirlenerek, ortaya konmuştur ve +-
%10 risk düzeyinde, Kayseri’deki Mobilyacı popülasyonunu temsil eden
KOBİ’lerin lider-yönetici tipi ortaya çıkarılmış ve özgün bir liderlik tipine
ulaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de üretilen yıllık mobilya cirosunun % 40’ının
Kayseri’den olduğu düşünüldüğünde, çalışma, Türkiye KOBİ’leri için örnek
teşkil edebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Yöneticilik, KOBİ.
Abstract: Organizations which will be able to edge into the market of
the future should extend the market share and reach the effective position. Every
business which wants to play “lions” (high market share - high turnover) in the
future strategically aims to be in possession of a manager profile having high
potential.
In this context, it is crucial that “to determine leader - manager
characteristics of SMEs which has high market share”. This study was surveyed
in Kayseri. A questionairre about the measurement of manager visionary was
made based on face to face interview technique with 260 furniture firm but 102
participants was suitable for evaluation. Also, descriptive, factor and regression
analysis, clustering, reliability test were performed and questionairre validity
was tested with SPSS v 15.0. About 63 % of questionairre is consistent.
Based on the questionairre, the characteristics of manager types in SMEs was
determined, classified, based on education and turnover, “SMEs managers
having which types of capital structure, which type of leadership behaviours”
for furniture sector was researched. Finally, the type of leader-manager for
SMEs representing the population of furnisher in +-%10 significance level was
appeared. Original leadership typology came into existence. If you consider that, % 40 of annual turnover of Turkey is produced by furniture sector of
Kayseri; this work can be foreseen for Turkey as an example.
Key Words: Leadership, Managership, SME.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.