ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜKLERİNİN KAYNAK VE SONUÇLARINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ

Sema POLATCI, Elif BOYRAZ
1.402 1.434

Öz


Özet: Amaç-Tokat il merkezindeki ortaöğretim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin öğrenilmiş güçlülüğünün; rol stresörleri, duygusal zeka, müşteri
odaklılık ve iş çıktıları ile ilişkisini belirlemektir.
Metodoloji-Kolayda örnekleme ile belirlenen 17 lisede 223 öğretmene
anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır.
Bulgular- Duygusal zeka ve rol belirsizliği öğrenilmiş güçlülüğü;
öğrenilmiş güçlülük ve duygusal zeka müşteri odaklılığı; rol belirsizliği ve
müşteri odaklılık iş tatminini; rol belirsizliği işten ayrılma niyetini
yordamaktadır. Müşteri odaklılık değişkeni, öğrenilmiş güçlülük ve iş tatmini
ilişkisine tam aracılık; öğrenilmiş güçlülük değişkeni, duygusal zeka ve müşteri
odaklılık ilişkisine kısmi aracılık etmektedir.
Katkı- Araştırmanın, öğrenilmiş güçlülüğü yordayan değişkenlerin ve
rol stresörleri, öğrenilmiş güçlülük, müşteri odaklılık ve iş çıktıları arasındaki
ilişkilerin belirlenmesi ile yerli literatürdeki boşluğun doldurulmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenilmiş Güçlülük, Müşteri Odaklılık, Duygusal
Zeka, Yapısal Eşitlik Modeli
Abstract: Purpose- The purpose of this study is identifying the
relationships between learned resorcefulness and role stressors, emotional
intelligence, customer orientation, job outcomes of teachers working in the
secondary schools of Tokat.
Methodology- Questionnaire is applied to 223 teachers that determined
by convenience sampling from 17 secondary schools. Structural equation model
is used in analysis.
Findings- Emotional intelligence and role ambiguity affect learned
resourcefulness; learned resourcefulness and emotional intelligence affect
customer orientation; role ambiguity and customer orientation affect job
satisfaction; role ambiguity affects intention to leave. Customer orientation has
direct mediating effect on the relationship between learned resourcefulness and
job satisfaction; learned resourcefulness has partial mediating effect on the
relationship between emotional intelligence and customer orientation.
Contribution- The study is identifying the variables that affect learned
resourcefulness and the relationship between role stressors, learned
resourcefulness, customer orientation and job outcomes. In this way it is thought
to have contribution on filling the local literature gap.
Keywords- Learned Resourcefulness, Customer Orientation, Emotional
Intelligence, Structural Equation Model

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.