YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ANKARA’DAKİ DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Güler SAĞLAM ARI, Ayça TUNÇAY
1.696 1.833

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı hastanelerde idari personel olarak çalışan
personelin bir üst yöneticilerine karşı duygusal ve bilişsel güvenleri ile
tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Güven duygusal ve bilişsel
güven olmak üzere iki ayrı değişken olarak, tükenmişlik ise duygusal
tükenmişlik, kişisel başarıda düşme hissi ve duyarsızlaşma olmak üzere üç ayrı
boyutta incelenmiştir. Araştırma verileri Ankara merkezindeki 12 hastanede
çalışan 376 idari personelden elde edilmiştir. Araştırma sonunda bir üst
yöneticiye duyulan duygusal güvenin duygusal tükenmişlik üzerinde
açıklayıcılığının diğer tükenmişlik boyutlarından daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güven, tükenmişlik, yönetici, hastaneler.
Abstract: The purpose of the research is to set forth the relations
between official personels’ burnout and cognition and affect-based trust in
immediate managers in hospital. Trust is examined as two variables; emotional
and cognitive-based trust, and burnout is examined in three dimensions as
emotional exhaustion, low personal accomplishment and depersonalization. The
research data were obtained from 376 administrative personel working in 12
hospitals in Ankara. At the end of the research it is determined that the relation
of affect-based trust in immediate managers, on emotional burnout is more than
other dimensions of burnout.
Key Words: Trust, burnout, manager, hospitals.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.