TÜRKİYE’DE FINDIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİLERİN SORUNLARI : SAMSUN İLİNDE BİR UYGULAMA

Alaattin KIZILTAN, Hanife YALÇIN
1.753 3.035

Öz


Özet: Bu çalışmada dünyada en önemli üretici konumundaki Türkiye’de
, Samsun ilinde uygulanan 320 anketle üreticilerin muhtelif sorunları
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sorunların çözümünde, dünya koşullarından
kaynaklanan nedenler uygulanacak politikaları sınırlasa da, arz cephesinden
kaynaklanan sorunların çözümü için verimliliği ve katma değeri artırıcı
politikaların geliştirilmesi mümkündür. Böylece tekelci konumda olduğumuz bu
sektörün hem bölge hem de ülke ekonomisine sağlayacağı ekonomik katkılar
artırılabilir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Fındık, Üretici Sorunları
Abstract: In this study, our purpose is to determine the various issues of
nut producers in Samsun; this city is the one of the most important city of the
haselnut produce on the world. It has been applied 320 surveys to these farmers.
In the solution of these problems, even the causes arising from the world
conditions are restrict the policies; it is possible to increase the productivity and
added value of the haselnut producers. So, it may increase the economic utility
of this sector to the region and the county that Turkey is the monopolistic
position in this sector.
Key Words: Haselnut Production, Problems of the haselnut producers

Tam metin:

PDF PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.