FİRMALARIN ÖLÇEKLERİYLE KRİZDEN ETKİLENME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TEKSTİL SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

İbrahim Halil EKŞİ
1.454 472

Öz


Özet: Özellikle 1990 yılından 2000’li yılların başına kadar gerek
Türkiye’de ve gerekse dünyanın farklı yerlerinde yaşanılan krizler, artık sadece
krizin yaşandığı ülkelerde değil, tüm dünyada etkisini göstermiştir. Bu anlamda
krizlerin etkileri evrenselleşmiştir.
Krizler firmalar düzeyinde de kendini hissettirmektedir. İşte bu çalışma,
firmaların krizden etkilenme düzeylerinin ölçeğe bağlı olabileceğinden
hareketle yapılmıştır. Bu amaçla KOBİ ve büyük ölçekli firmaların kriz
sürecindeki mali tabloları, trend analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada yapılan
literatür taramasının sonucu olarak,öncelikle krizlerle ilgili genel bir teorik
çerçeve çizilmiş ve ardından mali tabloların analiz edildiği uygulama kısmı
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal kriz, likitide, mali yapı, karlılık.
Abstract: Crisis that happened in Turkey and in different places of
world, especially from 1990 to the beginning of 2000s, showed effects not only
in countries those experienced crisis but also in all the world.In means of that,
effects of crises are universal now.
Crisis are felt also in firms. This study has been made on the opinion
ofthe level of firms’ being affected by the scale. With this aim, financial table of
SME’s and big scale firms have been searched by the use of trend analysis.
In this study as a result of the literature search,firstly a general
theretical frame about crisis has been designed and then application part in
which the financial tables have been analyzed are given.
Key Words: Financial Crisis, liquid, financial structure, profibility

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.