AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE’NİN YENİLİK KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serhat BURMAOĞLU
1.585 1.278

Öz


Özet: Türkiye, Avrupa Birliği (AB) yolunda uzun yıllardır siyasi bir
politika kapsamında ilerlemektedir. Yenilik, üyelik sürecinde ve küresel
Dünya’ya entegre olma anlamında önemli bir kriter olarak göze çarpmaktadır.
Bu çalışmada yenilik kriterlerinin belirlenmesi için literatür taraması yapılmış
ve AB istatistik veritabanından veriler elde edilmiştir. Veriler karşılaştırmalı
olarak değişkenlere bağlı olarak incelenmiş ve faktör analizi yapılarak
değerlendirilmiştir. Üye ülkeler ile üye olmayan ülkeler arasındaki farkı yaratan
değişkenlerin ayrıştırılması için diskriminant analizi icra edilmiştir. Türkiye,
kullanılan değişkenler ışığında incelendiğinde AB üyesi ülke olarak
sınıflandırılmıştır. Benzerliğin teyit edilmesi için hiyerarşik ve hiyerarşik
olmayan kümeleme analizleri icra edilmiş ve sonuçları gösterilmiştir. Sonuçta
bulgular tartışılarak Türkiye’nin yenilik politikası ile ilgili önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: AB, Diskriminant Analizi, Yenilik Değişkenleri,
Kümeleme Analizi
Abstract: Turkey is to be on her way to becoming European Union
(EU) member with certainty for years. It is standing out that innovation is a
remarkable criteria on EU process and as a means of integration to the World. In
this study, literature is reviewed for defining innovation criteria and according
to thiese defined criteria set data is gathered from EU database. Data is
comparatively analyzed up to the variables and evaluated with results of factor
analysis. Discriminant analysis is performed for defining discriminating
variables between EU member and non-member countries. Turkey is classified
as EU country up to the used variables in discriminant analysis. For affirming
the result of discriminant analysis, hierarchical and k-means hierarchical cluster
analysis methods are performed and results are demonstrated. Finally results are
interpreted and some comments are made for Turkey’s Innovation Policy with
discussion of results.
Key Words: EU, Innovation, Discriminant Analysis, Innovation Policy,
Cluster Analysis

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.