TOURISM, TURKEY AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Abdullah KESKİN, Harun CANSIZ
1.602 1.169

Öz


hedeflerinden birisidir. Bu hedefe ulaşma çabasındaki gelişmekte olan ülkeler,
başta döviz sorunu olmak üzere, pek çok sosyo-ekonomik sorunla karşılaşırlar;
ve bu sorunları aşmak için farklı çıkış yolları ararlar. Türkiye için turizm
ekonomik kalkınmasını hızlandıracak bir fırsat olabilir. Çünkü, turizm dünyada
çok hızlı büyüyen ve çeşitlenen bir sektördür. Dünyada turist sayısı bir milyar
kişiye, turizm gelirlerinin büyüklüğü ise bir trilyon dolara yaklaşmıştır. Turizm
faaliyetleri sadece dinlenmek amaçlı yapılan deniz, kum ve güneş turizmi
olmaktan çıkmış; tarih, doğa, sağlık, termal, spor, kültür ve kongre turizmi başta
olmak üzere giderek çeşitlenmiştir. Ulaşım, konaklama, gıda, eğlence gibi pek
çok faaliyet kolunu canlandırarak üretime katkı sağlayabilen turizm; doğrudan
ve dolaylı talep yaratarak istihdama da önemli katkı sağlamaktadır. Bu
bağlamda, Türkiye’nin sahip olduğu turizm potansiyeli, iyi değerlendirilebilir
ise, ekonomik kalkınmasının önündeki pek çok sosyo-ekonomik problemi
çözebilecek güçte görünmektedir.
Bu çalışmanın amacı, önce dünyada ve Türkiye’de turizmin gelişimini,
boyutlarını, ekonomi üzerindeki etkilerini ele almak; sonra, Türkiye’nin
Akdeniz havzasında bulunan rakiplerine karşı avantajlarını tespit ederek dünya
turizm pastasından potansiyeline yaraşır bir payı alabilmesi için neler yapması
gerektiğini araştırmak; son olarak da ekonomik kalkınma ve turizm arasında
anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını uluslararası veriler ve Vektör Hata
Düzeltme Modeli (VECM) yardımıyla analiz etmektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ekonomik Kalkınma, Turizm, Turizm
Çeşitleri, Turizm Potansiyeli, VECM
Abstract: Economic development is one of the most important targets
for the developing countries like Turkey. Developing countries that try to reach
this target are faced with many socio-economic problems and look for solutions
to deal with these problems. Tourism could be an opportunity for Turkey as a
developing country to speed up its economic development, since it is a very fast
growing and diversifying sector not only in Turkey but also in the world.
Additionally, comparing to many other touristic countries, Turkey fortunately
has a great tourism potential. The number of the tourists is about one billion,
while the amount of tourism receipts is about one trillion dollars in the world
regarding to UNWTO data in 2008. Tourism is no longer just for sea-sand-sun
tourism; it is today diversified as historical, green nature, health, thermal, sports,
cultural, congress tourism, etc. Tourism contributes importantly both to the
production by increasing demand for goods and services in different industries
such as transportation, accommodation, food, and entertainment, and to the
employment by creating direct and indirect demand for labor. Therefore,
tourism potential of Turkey, if it is utilized well, seems to have the power to
solve many socio-economic problems of the country which prevent its economic
development. The purpose of this paper is first to review the developments, the
scopes and the economic effects of tourism in the world and in Turkey; then to
investigate what Turkey should do to take suitable share regarding its tourism
potential from the world tourism by determining the advantages against its
rivals among the Mediterranean countries; and finally to analyze if there is a
significant relationship between tourism and economic development using
international data and Vector Error Correction Model (VECM).
Key Words: Turkey, Economic Development, Tourism, Types of
Tourism, Tourism Potential, VECM

Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.