LOJİSTİK YETENEKLERİN, STRATEJİ - PERFORMANS İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KOBİ’LER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

A.Zafer ACAR
2.335 1.487

Öz


yöneten, çevik ve esnek yapılarına uygun stratejiler geliştirerek bu
stratejileri etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile destekleyen KOBİ’ler rekabet
avantajı sağlayabilmekte ve büyük işletmelerle mücadele edebilmektedirler. Bu
çalışma etkili bir tedarik zinciri yaratmak için yaşamsal öneme sahip olan
lojistik yeteneklere vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, lojistik yeteneklerin
KOBİ’lerde strateji - performans ilişkisi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Stratejik yönetim araştırmalarında genellikle ihmal edilen bu konu hakkındaki
araştırma sorunsalını çözümlemek için Marmara bölgesinde faaliyet gösteren
KOBİ niteliğindeki 121 üretim işletmesinden elde edilen 238 adet anketin
verileri kullanılmıştır. Elde edilen veri tabanı geliştirilen hipotezler
doğrultusunda SPSS 15 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma sonuçları lojistik yeteneklerin işletme performansı üzerindeki etkisini
desteklemesinin yanı sıra rekabet stratejilerinin işletme performansı üzerindeki
etkilerinde de kısmi olarak ara değişken rolü oynadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Yetenekler, Rekabetçi Strateji, KOBİ’ler,
İşletme Performansı.
Abstract: In the industries which have low level entrance costs, the
SME’s which manage their resources effectively, develop strategies appropriate
to their flexible and agile structures and support those strategies with effective
supply chain management can gain competitive advantage and challenge with
large firms. This study emphasizes on logistics capabilities which have vital
importance within the supply chain. In this context the effects of logistics
capabilities on SME’s strategy – performance relationship have been explored.
238 questionnaires from owners or executives of 121 manufacturing SME’s
which operating in Marmara Region of Turkey have been used to solve the
research questions which about neglected subject in the strategic management
researches. The database analyzed by SPSS v.15 statistical program through
developed hypothesis. According to the findings of this research supported the
positive effects of logistics capabilities on business performance. Moreover the
mediating role of logistics capabilities on the relationship between strategy and
business performance has been revealed.
Key Words: Logistics Capabilities, Competitive Strategies, SME’s,
Business Performance, Questionnaire Survey.

Tam metin:

PDF PDF