HASTANE İŞLETMELERİNDE BÖLÜM MALİYET ANALİZİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE BİR UYGULAMA

M.Mustafa KISAKÜREK
2.255 3.377

Öz


Özet: Makalede hastane işletmesi yöneticilerinin alacakları kararlara
yardımcı olacak bölüm gelirleri ve maliyetleri hesaplanmaya çalışılmıştır.
Bölüm gelirleri hizmet, ilaç ve tıbbi sarf malzeme; bölüm maliyetleri de sabit ve
değişken şeklinde ayrıştırılarak hesaplanmıştır. Çalışmada Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin 35 bölümü incelenmiştir.
İnceleme sonucunda en fazla gelirin sunulan sağlık hizmetlerinden elde edilmiş
olduğu tespit edilmiştir. Bölümlerdeki sabit maliyetler değişken maliyetlerden
daha yüksek çıkmıştır. Sabit maliyetlerin yüksek çıkmasının nedeni personele
yapılan sabit ödemelerdir. İlaç maliyetleri bölümlerde gerçekleşen en önemli
değişken maliyettir.
Anahtar Kelimeler: Hastane; bölüm maliyetleme; maliyet kontrolü,
bölüm geliri
Abstract: In this paper, it is aimed to calculate the division incomes and
expenses which will guide the decisions managers of the hospital enterprise
take. Division incomes are separated as service, medicine and medical
expenditure material, and division expenses are separated as fixed and variable.
In this study 35 divisions of the medical faculty of research hospital are
examined. In the end of the examination it is found that the most revenue is got
by the health services provided. Fixed expenses of the divisions are found
higher than variable expenses. The reason of fixed expenses’ being higher is the
fixed payments made to personnel. Also, medicine expenses are the most
important variable expense in the division.
Key Wwords: Hospital; departmental costing; cost control,
departmental incomes

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.