ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMIYLA EN UYGUN KATI ATIK BERTARAF SİSTEMİNİN BELİRLENMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

Yasin BALABAN, Birdoğan BAKİ
2.210 640

Öz


Özet: Katı atık bertaraf etme problemi nitel ve nicel kriterleri bir arada
barındırmaktadır. Bu nedenle seçeneklerin değerlendirilmesinde çok kriterli
karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada Trabzon ili katı atık sorunun değerlendirilmesi için konusunda
uzman karar vericilerle görüşülmüş ve en uygun bertaraf etme seçeneği
belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece gerçek bir ortamda AAS modelinin
kullanılmasıyla ülke genelinde yapılacak çalışmalara ışık tutulacaktır. Bu
amaçla belirlenen kriterler; finansal, çevresel olabilirlik, personel yönetimi,
toplum algısı ve teknoloji olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Ayrıca, kriterler arası
ilişkiler belirlenerek bir ağ modeli geliştirilmiştir. Sonuç olarak, “düzenli
depolama, kompostlama ve yakma” seçeneği en uygun bertaraf etme seçeneği
olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, katı atık yönetimi,
Analitik Ağ Süreci.
Abstract: Disposal problem of solid waste has qualitative and
quantitative criteria. For this reason, Analytic Network Process (ANP), being a
multi criteria decision making method, was used in evaluation of alternatives. In
the study, decision makers, being experts of the subject, were interviewed to
evaluate the solid waste problem of the city of Trabzon and it was tried to
determine the most appropriate disposal alternative. Thus, it lights the way for
the next studies in entire country by using ANP model in a real environment.
The criteria, determined for this reason, were classified into 5 groups: financial,
environmental feasibility, personnel management, public perception and
technology. Besides, a network model was developed by determining the
relationships among criteria. Consequently, “landfilling, composting and
incineration” alternative was found as the most appropriate disposal option.
Key Words: Multiple criteria decision making, solid waste
management, Analytic Network Process.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.