ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE KONTROL ALGILAMALARININ, ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE İŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ

Ömer TURUNÇ, Mazlum ÇELİK
1.796 757

Öz


Özet: Günümüzde çalışanların iş performanslarının artırılması önemli
bir süreçtir. Bu kapsamda örgütsel özdeşleşme kavramı çok sayıda bağımlı
değişkenin öncülü olarak bir çok araştırmaya konu olmaktadır. Bu çalışmada,
bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çalışanların örgütsel özdeşleşme ve
kontrol algılamalarının işten ayrılma niyetleri ve iş performansları üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Çalışmada her bir değişkenin birbiri ile olan ilişkileri
ortaya konulan hipotezler vasıtası ile incelenmiş ve modelin uyumluluğu yapısal
eşitlik modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Belirlenen örneklem üzerinde
uyumluluk testleri yapılarak modelin hedef örneklem üzerindeki geçerliliği
tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin
süreç kontrol ve karar kontrol algılarını, işten ayrılma niyetlerini ve iş
performanslarını anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Analiz edilen
yapısal eşitlik modelinin uyum indeksleri incelendiğinde (GFI:0.90; AGFI:0.85;
CFI:0.94;TLI:0.92; NFI:0.87; RMSEA:0.05; CMIN/DF:1,6) modelin kabul
edilebilir bir model olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Süreç Kontrol, Karar
Kontrol, İşten Ayrılma Niyeti, İş Performansı
Abstract: Today’s, rising of employee’s performance is an important
process. At this point, organizational identification as frontier of a lot of
dependent variables is the main subject of studies. In this study, the effects of
organizational identification and control perception of bank employees’ to their
turnover intention and job performance are searched. Relations of variables with
each other are examined by the help of suggested hypothesis and model
coherence is analyzed by the help of structural equation model. Availability of
model on target sampling is discussed with executing coherence tests on
decided sampling. Consequently, it decided that employee’s organizational
identification level effects meaningfully process control, decision control
perception, turnover intention, and job performance. It is decided that the model
(GFI:0.90; AGFI:0.85; CFI:0.94;TLI:0.92; NFI:0.87; RMSEA:0.05;
CMIN/DF:1,6) is acceptable when coherence index of analyzed structural
equation model is examined.
Key Words: Organizational Identification, Procedure Control, Decision
Control, Turnover Intention, Job Performance

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.