İŞYERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETVE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ

Fatih KARCIOĞLU, Sevil AKBAŞ
2.531 6.748

Öz


Özet: Bu çalışma İşyerinde psikolojik şiddet ile iş tatmini arasındaki
ilişkinin varlığını sorgulamak amacı ile yapılmıştır. Konunun özellikle son
yıllarda artan önemi dikkate alınarak çalışmada psikolojik şiddet, iş tatmini ve
bunlar arasındaki ilişki açıklanmış ve buna ek olarak Erzurum ili içindeki
hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları üzerinde uygulamalı bir araştırma
yapılmıştır.
Erzurum ili içerisindeki hastanelerden, iki üniversite, bir kamu ve bir
özel hastane olmak üzere dört hastanede görev yapan 395 sağlık çalışanına
ulaşılarak psikolojik şiddet ve iş tatmini üzerine bir anket çalışması yapılmıştır.
Alınan veriler SPSS 13.00 programında çözümlenmiş ve elde edilen bulgular
yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda psikolojik şiddet ve iş tatmini
arasında olumsuz yönde bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik şiddet, psikolojik şiddetçi, mağdur, iş
yeri, iş tatmini.
Abstract: This study is done to quest the presence of relation between
mobbing and job satisfaction. Taking into consideration the importance of the
subject, mobbing, job satisfaction and the relation of each other is explained, in
addition a survey is held to the health workers in Erzurum City.
A survey study is held about mobbing and job satisfaction by reaching
to 395 health workers from four hospitals, which of two are university, one is
public and one is private, in Erzurum City. Data are processed in SPSS 13.00
program and obtained findings are commented. At the end of the study, the
presence of a negative relation between mobbing and job satisfaction is brought
up.
Key Words: Mobbing, mobber, victim, work place, job satisfaction.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.