DÖVİZ KURU BELİRSİZLİĞİ VE YURTİÇİ YATIRIMLAR: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE NEDENSELLİK TESTLERİ (1988-2007)

Haluk KOÇ, M. Kemal DEĞER
1.548 418

Öz


Özet: Bu çalışma, döviz kuru belirsizliği ile yurtiçi yatırımlar arasındaki
ilişkileri incelemektedir. Literatürde konu ile ilgili tam bir görüş birliği
olmamasına rağmen, teorik çalışmaların birçoğu, belirsizliklerin yatırımlar
üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etmektedirler. Bu çalışma, 1988-2007
dönemi üçer aylık verilerini kullanarak Türkiye ekonomisindeki döviz kuru
belirsizliği ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır.
Çalışmada bu iki değişken arası ilişkiler, Toda-Yamamoto nedensellik testiyle
analiz edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre döviz kuru
belirsizliğinden yurtiçi (toplam ve özel sektör) yatırımlara doğru tek yönlü
nedensel ilişkiler söz konusudur. Ampirik bu bulgular, Türkiye ekonomisindeki
yatırım kararlarının önemli bir belirleyicisi olarak döviz kuru belirsizliklerine
işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru Belirsizliği, Yatırımlar, Nedensellik,
Türkiye Ekonomisi
Abstract: This study examines the relationship between exchange rate
uncertainty and domestic investments. Although there is no a clear consensus in
the literature, many theoretical studies have indicated negative effects of
uncertainties on investments. This study aims to investigate the relationship
between exchange rate uncertainty and domestic investment in Turkish
economy using quarterly data for 1988-2007 period. In this study the
relationship between these two variables are analyzed by using the Toda-
Yamamoto causality test. According to the results of Toda-Yamamoto causality
test, there is a unidirectional causality from exchange rate uncertainty towards
domestic (both total and private) investments. The empirical findings of this
research indicate the exchange rate uncertainty as an important determinant of
investment decisions in Turkish economy.
Key Words: Exchange Rate Uncertainty, Investment, Causality,
Turkish Economy

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.