BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDE YÖNETİM KURULU BÜYÜKLÜĞÜNÜN ETKİSİ

Mehmet AYGÜN, Aslıhan TAŞDEMİR, Ertuğrul ÇAVDAR
1.709 977

Öz


Özet: Bu çalışmada banka performansı üzerinde yönetim kurulu
büyüklüğünün etkisi incelenmiştir. 2006–2008 yıllarını kapsayan çalışmada
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 12 özel ve kamu bankası
verilerinden yararlanılmıştır. Ampirik analizlerde regresyon ve korelasyon
analizleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda banka karlılıkları ile yönetim
kurulunun büyüklüğü arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar
elde edilmiştir. Buna karşın piyasa temelli gösterge olarak kullanılan Tobin’s q
ile yönetim kurulu büyüklüğü arasında pozitif ve anlamlı sonuçlar
görülmektedir. Çalışmada elde edilen önemli bir bulgu da, bankaların halka
açıklılık oranı ile karlılık arasında pozitif buna karşın banka risklilik göstergeleri
ile performans arasında negatif bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu Büyüklüğü, Banka Performansı,
Büyüklük, Karlılık.
Abstract: In this paper, the effect of the size of the Board of Directors is
examined on bank perform. The data in the study cover 12 private and public
banks traded on Istanbul Stock Exchange ranging between 2006 and 2008. The
regression and correlation analysis are used in the empirical analysis. The result
of the empirical test reveals that, there is a negative and statistically significant
relationship between bank profitability and the size of the Board Directors. On
the other hand, it is found that there is a statistically significant positive linkage
between the Tobin's Q as a Proxy for market and the size of the Board Directors.
One of the important findings of this study is that, whereas the relationship
between the public offering rates of banks and bank profitability is statistically
positive, relationship between bank risk indicators and bank performance is
statistically negative.
Key Words: Size of Board, Bank Performance, Size, Profitability.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.