TÜRK TELEKOM ENDÜSTRİSİNİN OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİK ANALİZİ: 1999-2005 DÖNEMİ İÇİN FİRMA BAZLI DEĞERLENDİRME

Yetkin ÇINAR, Hasan ŞAHİN
1.369 620

Öz


Özet: Günümüzde “bilgi toplumu” olabilmek, ekonomik kalkınmada bilgi
ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanabilmek için etkin çalışan bir
telekomünikasyon sektörünün varlığı bir gerekliliktir. Telekomünikasyon sektörü
çoğu ülkede oligopolcü, hatta monopolcü bir piyasa yapısı sergilediğinden, sektörün
etkinliği uluslararası rekabete dayalı olarak incelenebilir. Bu düşünceden hareketle,
çalışmada Türk telekom sektörü sabit ve mobil iletişim pazarında faaliyet gösteren
büyük firmalar bazında OECD ülkeleri ile karşılaştırılmıştır. OECD tarafından
açıklanan 1999 - 2005 dönemine ilişkin panel verileri kullandığımız çalışmada,
sektörde yakın zamanda yapılan özelleştirmenin etkisi görülmeden önce
karşılaştırmalı bir durum değerlendirmesi yapmak ve sektör temsilcisi sayılabilecek
Türk firmalarının uluslararası alandaki göreli etkinliklerini ölçmek amaçlanmıştır.
Anahtar Terimler: Telekomünikasyon Sektörü, Etkinlik Analizi, Teknik
Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, OECD
Abstract: To become an information society and, to utilize the
opportunities provided by the information and telecommunication technology in
economic development, an efficient working telecommunication sector is needed in
today’s world. Since the market structure of telecommunication sectors in most
countries is oligopolies and even monopolist, efficiencies of the sector could be
analyzed by using the data set consisting of different countries. Based on this
conjecture, we compare the Turkish telecommunication firms with the OECD
countries’ telecommunication firms operating in fixed and mobile lines. We use a
panel data set running from 1999 to 2005, which is obtained from various OECD
communication outlooks. In the study, our goals are to comparatively evaluate the
current structure of the sector and to measure the relative efficiency of the
representative Turkish firms.
Key Words: Telecommunication Sector, Efficiency Analysis, Technical
Efficiency, Data Envelopment Analysis, OECD

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.