TÜRKİYE’DE GİBSON ÇELİŞKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1970-2009)

Sevda YAPRAKLI, Z.Çağlar YURTTANÇIKMAZ
1.630 1.134

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için Gibson
Çelişkisi’nin geçerliliğini test etmektir. 1970-2009 dönemini kapsayan bu
çalışmada, tüketici fiyat endeksi ve nominal faiz oranı değişkenleri
kullanılmıştır. Fiyat seviyesi ve faiz oranı arasındaki ilişkiler, Johansen eşbütünleşme
analizi ve hata düzeltme modeli kullanılarak ekonometrik açıdan
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, uzun dönemde fiyat seviyesi ve
nominal faiz oranı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır.
Ayrıca hata düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri, fiyat seviyesi ile
faiz oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Sonuç
olarak, bu çalışmada yapılan tüm analizler, Gibson Çelişkisi’nin Türkiye için
geçerli olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiyat Seviyesi, Faiz Oranı, Türkiye Ekonomisi, Eş
Bütünleşme, Zayıf Dışsallık, Granger Nedenselliği, VEC Modeli
Abstract: The aim of this study is to test the validity of Gibson Paradox
for Turkish economy. In the study, covering 1970-2009 period, consumer price
index and nominal interest rate are used. The relationships between price level
and interest rate are analyzed econometrically by employing Johansen
cointegration analysis and error correction model. According to the results, there
is a positive and statistically significant relationship between interest rate and
price level in the long run. Furthermore, error correction-augmented Granger
causality tests show that bi-directional causality exists between price level and
interest rate. As a result, all analyses made in the study reflect that Gibson
Paradox is also valid for Turkey.
Key Words: Price Level, Interest Rate, Turkish Economy,
Cointegration, Weak Exogenity, Granger Causality, VEC Model

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.