PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SÜREÇ YÖNETİM ARACI BALANCED SCORECARD’IN BOYUTLARINA KATILIM DÜZEYİ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M.Selami YILDIZ, Yalçın KARAGÖZ, Muammer MESCİ
1.826 2.687

Öz


Özet: Performans değerlendirme teknikleri, işletmelerin amaçlarına ve
hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını gösteren, işletme süreçlerinin kontrolünde ve
geliştirilmesinde kullanılan sistemlerdir. Günümüz işletmelerinde performans
değerlendirme amacıyla kullanılan tekniklerden biri de “Balanced Scorecard”tır.
Balanced Scorecard, işletmelerin amaç ve hedeflerine ne ölçüde
ulaşabildiklerini kontrol etmede kullanılan bir araçtır. Bu çalışmanın amacı;
Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmelerinin Balanced Scorecard’ın boyutlarına
katılım düzeylerini belirlemektir. Ayrıca çalışmada, araştırmaya konu olan
işletmelerin özellikleri ile Balanced Scorecard’ın boyutlarına ilişkin yargılara
katılımları arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırma nicel
araştırma yöntemine dayanmakta olup, Düzce ilinde faaliyet gösteren Küçük ve
Orta Ölçekli sanayi işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri
tamsayım örneklem yöntemi ve anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Balanced Scoredard’ın boyutları
arasındaki farklılıklar incelenirken, iki gruplu karşılaştırmalar için Mann- Whitney
U testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Balanced Scorecard’ın Küçük ve Orta
Ölçekli sanayi işletmelerinde performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı
olarak uygulanabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balanced Scorecard, Süreç Yönetimi, Performans
Değerlendirme, KOBİ
Abstract: Performance Evaluation Techniques are techniques that
indicate to what extent enterprises have reached their goals and targets. Today,
one of the techniques used in performance evaluation is “Balanced Scorecard”.
It is a means that checks to what extent the aims and targets determined by
enterprises have realized. The aim of this study is to determine the enterprises’
agreement levels to the dimensions of Balanced Scorecard in Small and
Medium sized (SME) industrial Enterprises. The study also aims to establish
whether there is any difference between the traits of enterprises and the
agreement levels to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard. The
research is based on quantitative research methods. The data of the research
were collected by using survey technique and analyzed with SPSS 16 program.
Mann- Whitney U Test was used for two-group comparisons while Kruskal-
Wallis was used for the comparisons including more than two groups to
examine the difference between the dimensions of Balanced Scorecard. The
study has revealed that the enterprises agree to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard and that Balanced Scorcard can be applied as a means of
performance evaluation and process menagement in Small and Medium Sized
industrial Enterpirises.
Key Words: Balanced Scorecard, Process Management, Performance
Evaluation, SMEs

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.