PROSEDÜREL ADALET, DAĞITIMSAL ADALET VE DEĞERSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ UYGULAMASI

Mehmet Ferhat ÖZBEK, Alımkul UMAROV
1.920 1.825

Öz


Özet: Bu çalışmada hastanede çalışan işgörenlerin adalet algılamaları ve
bağlılık ilişkisi araştırılmaktadır. Araştırma Kırgızistan / Celalabat eyaletinde
hastanelerde çalışan toplam 173 kişi üzerinde yapılmıştır. Hipotezleri test etmek
amacı ile yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre
prosedürel ve dağıtımsal adalet değersel bağlılığı doğrudan etkilemektedir.
Prosedürel adalet ise dağıtımsal adaleti pozitif yönlü etkileyen bir değişkendir.
Anahtar Kelimeler: prosedürel adalet, dağıtımsal adalet, değersel
bağlılık, yapısal eşitlik modeli
Abstract: This study examines the relationships among distributive
justice, procedural justice, and value commitment. Data collected from 173
employees in Kyrgyzstan. The hypotheses tested in a sample of general
hospitals employees using structural equation modeling. Results show that
distributive justice and procedural justice do directly affect value commitment.
Procedural justice does, however, positively affect perceptions of distributive
justice.
Key Words: procedural justice, distributive justice, value commitment,
structural equation modeling

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.