İHRACATTA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE DENEYİMİ (1980-2006)

M. Kemal DEĞER
2.076 1.976

Öz


önemini ele almaktadır. Bu çerçevede çalışmada korelasyon
katsayıları, Granger nedensellik testleri, regresyon analizleri ve Johansen eşbütünleşme
testlerine yer verilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları, hem imalat
sanayi ağırlıklı bir ihracat yapısının hem de ihracatın ürün çeşitliliğinin
Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı üzerinde olumlu etkilere sahip
olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, Granger nedensellik testleri de benzer
sonuçlar vermiştir. Bununla birlikte regresyon analizleri, kısa dönemde ihracatta
ürün çeşitliliği ile ekonomik büyüme arasında istatistiki açıdan anlamlı olmayan
katsayılarla sonuçlanmıştır. Veriler, Johansen eş-bütünleşme testleri ile analiz
edildiğinde, uzun dönemde ekonomik büyüme ve ihracat çeşitliliği arasında
istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler yakalanmıştır. Sonuç olarak bu bulgular,
Türkiye’nin uzun dönem ekonomik büyümesi üzerinde imalat sanayi ağırlıklı
bir ihracat yapısı ile ihracatta yüksek ürün çeşitliliğinin önemi üzerine vurgu
yapmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İhracat Çeşitliliği, Ekonomik Büyüme, Türkiye
Ekonomisi, Zaman Serisi Analizleri
JEL Kodları: F14, F43, C22.
Abstract: This study investigates the importance of product
diversification in exports for Turkish Economy. The relationship between
export diversification and economic growth has been elaborated using
correlation coefficients, Granger causality tests, regression analyses and
Johansen co-integration test. The results of correlation analyses show that both
the manufacturing industry weighted-structure of export and its commodity
diversity have positive impact on the economic growth performance of Turkey.
Granger causality tests have also concluded similar findings. However,
regression analyses have produced statistically insignificant coefficients
between export diversification and economic growth in the short-run. When the
data is further analyzed through Johansen co-integration test, statistically
significant relationships between economic growth and export diversification
have been detected in the long-run. Consequently, these findings emphasize that
the manufacturing industry weighted-structure of exports and high product
diversification in exports are important on the long-run economic growth of
Turkey.
Key Words: Export Diversification, Economic Growth, Turkish
Economy, Time Series Analyses
JEL Codes: F10, F43, C22.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.