YATIRIM TEŞVİKLERİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Mustafa GÜLMEZ, İlkay NOYAN YALMAN
1.717 1.165

Öz


Özet: Türkiye’de, ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bazı
faaliyetler teşvik edilmektedir. Özellikle bölgeler arası sosyo-ekonomik
gelişmişlik farklarının oldukça önemli boyutlara vardığı ülkemizde, sektör
bazında öngörülen genel teşviklere ek olarak, bazı yöreler için teşvik tedbirleri
daha avantajlı hale getirilmiştir. Sivas, çevresindeki iller içerisinde büyük
ölçüde yatırım teşvikleri alan önemli illerden biridir. Bu çalışmanın amacı
Sivas’ta faaliyet gösteren KOBİ’lerin halen yürürlükte olan teşviklerden ne
derece yararlandıkları, Sivas’taki KOBİ’lerin teşviklere bakış açılarını,
teşviklerle beraber KOBİ’lerin faaliyetlerindeki değişikliklerin neler olduğunu
belirlemeye yöneliktir. Toplam 38 KOBİ yöneticisi araştırma kapsamında olup,
hazırlanan anketler yüz yüze görüşme yoluyla cevaplandırılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde frekans dağılımları, yüzde, ki kare analizi ve t testi
uygulanmıştır. Ki kare analizi sonuçlarına göre teşviklerle şirketlerin üretim
miktarı, personel sayıları, ürün çeşitliliği, teknoloji ve kârlılıkları arasında ilişki
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Teşvikler, yatırım teşvikleri, KOBİ, bölgesel
kalkınma,
Abstract: In Turkey, some activities in order to accelerate economic
development is encouraged. Especially socio-economic development disparities
between regions of the country are very important to our size, sector basis, as
prescribed in addition to the general incentives, incentive measures for some
regions are more advantageous to make. Sivas, largely in cities around the area
of investment incentives is one of the major cities. The purpose of this study of
SMEs operating in Sivas is still in force in promoting what degree they benefit,
to encourage SMEs in Sivas perspectives, along with encouragement of changes
in SMEs' activities to determine what is intended. Total of 38 SME managers in
the context of research and prepared through face to face surveys have been
answered. Data for evaluating the frequency distribution, percentage, chi-square
analysis and t test was applied. Chi-square analysis according to the results of
companies with incentives for production quantity, the number of employees,
product diversity, technology and has been found between profitability.
Key Words: Incentives, investment incentives, SMEs, regional
development.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.