İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDE EKONOMİK ETKİNLİK

Fehim BAKIRCI, Adem BABACAN
1.773 967

Öz


Özet: Karar birimlerinin sahip olduğu kaynakları etkin kullanmaları
iktisadi açısından son derece önemlidir. Etkinliği sağlayabilmek için de iktisadi
karar birimlerinin yüksek bir performans sergilemeleri gerekmektedir. Bu
çalışmada; bilgi ekonomisinin merkezi konumunda olan üniversitelerin
performansları iktisadi açıdan analiz edilmiştir. Bu kapsamda “İktisadi ve İdari
Bilimler Fakülteleri” örnek alınmıştır.
İktisadi performans analizinde “Veri Zarflama Analizi” kullanılmıştır.
Veri zarflama analizi, parametrik olmayan ve doğrusal programlama tabanlı bir
etkinlik analizi tekniğidir.
Analiz sonucunda 3 fakülte bütün yıllar boyunca etkin çıkarken, 22
fakültenin etkinliği artmış, 2 fakültenin etkinliği azalmıştır. 10 fakültenin
etkinliği beş yıl içinde değişkenlik gösterirken, 6 fakültenin etkinliğinde
herhangi bir değişme olmamıştır.
Anahtar Kelimeler: İktisadi Performans, Etkinlik, VZA, İİBF,
Üniversiteler.
Abstract: It is economically very important for decision units to use
their resources efficiently. In order to achieve efficiency, the economic units
need to show high performances. In this study, education, research &
development, and social services that conducted by universities are elicited.
That is why, the faculties of economics and administrative sciences were
chosen.
The data envelopment analysis was used in economical performance
analysis. Data envelopment analysis is an efficiency analysis method which is
non-parametric and linear programming based.
According to the results, while 3 faculties were found to be more
efficient for overall, the efficiency of 22 faculties has been increased and the
efficiency of 2 faculties has been decreased. While the efficiency of 10 faculties
has been changed, in five years, there was no any change in the efficiency of 6
faculties. In addition to that, some suggestions were lined for efficiency of
faculties.
Key Words: Economical Performance, Efficiency, DEA, Faculty of
Economic and Administrative Sciences, Universities.

Tam metin:

PDF