NÜFUS VE EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Osman Murat TELATAR, Harun TERZİ
1.899 7.460

Öz


Özet: Bu çalışmada, ekonomik büyüme, nüfus ve eğitim arasındaki
ilişkiler Granger nedensellik testi ve VAR analizi yardımıyla 1968-2006 dönemi
Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. Ekonometrik analizler, ekonomik
büyümeden nüfusa doğru negatif, yüksek öğretim mezunu öğrenci sayısına
doğru ise pozitif bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca,
meslek lisesi mezunu öğrenci sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir
nedensellik ilişkisi saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, ekonomik büyüme, nüfus, eğitim ve
nedensellik
Abstract: In this study, the relations among economic growth,
population and education have been analyzed by using granger causality and
VAR analyze in the period of 1968-2006 for the Turkish economy. Econometric
studies show that there is one way negative relation from the economic growth
to the population and one way positive relation from the economic growth to
number of graduated higher education students. Additionaly, an one way
positive relation from the number of graduated vocational and technical school
students to the economic growth has been founded in the study.
Key Words: Turkey, economic growth, population, education and
causality

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.