KÜRESELMALİ KRİZİ ÖNLEMEDE MALİYE POLİTİKASININ ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN KRİZE MALİYE POLİTİKASI CEVABI

Birol KARAKURT
2.176 5.007

Öz


Özet: İradi maliye politikasına oldukça yavaş ve politik olduğundan hoş
görüyle bakılmamaktadır. Oysaki, bugün maliye politikası etrafında yürüyen
tartışmalar oldukça önemlidir. Küresel mali krizin neden olduğu şiddetli
ekonomik daralma, ülkelerin genişletici maliye politikası uygulaması için güçlü
bir ortam sunmuştur. Bugünkü krizde, pek çok ülke toplam talebi teşvik ederek
ekonomik aktiviteleri canlandırmak amacıyla mali canlandırma paketleri kabul
etmiştir. Mali canlandırmanın amacı, kısa dönemde toplam talebi uyararak
ekonomik aktiviteleri desteklemektir. Mali canlandırmanın doğru zamanda
ortaya çıkması üretimdeki düşüşü dengeleyebilir. Fakat, mali canlandırma
paketleri beraberinde sürdürülebilirlik tartışmalarını da getirmektedir.
Mali kriz, bulaşma etkisi göstererek tüm dünyaya yayılmış ve birçok
ülkenin kamu maliyesi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Krizin yıkıcılığını
azaltmak için uygulanan mali canlandırma önlemlerinin kamu açıkları ve
borçları üzerindeki etkisi oldukça geniş ve onun doğasına bağlıdır. Küresel mali
kriz, dünya ekonomisi için oldukça önemli zararlar ortaya koymaktadır.
Türkiye’de krizden önemli ölçüde etkilenmiştir. Hükümet, mali krizin neden
olduğu üretim ve istihdam kaybını telafi etmek için tüm dünya da olduğu gibi
mali teşvik paketi (vergi indirimi ve harcama artışlarına temellenen)
uygulamıştır. Maliye politikalarıyla ekonomiyi canlandırma girişimleri
sonucunda oluşacak bütçe açığının olası etkileri maliye politikasının
istikrarlandırıcı rolünü belirleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Küresel mali kriz, mali canlandırma, genişletici
maliye politikası, mali sürdürülebilirlik
Abstract: Discretionary fiscal policy was frowned upon, because it was
seen to be slow and too political. Whereas the current discussion around fiscal
policy is important. The case for expansionary fiscal policy action is stronger
severe the slowdown. In the current crisis, many countries have to adopted fiscal
stimulus package in an effort to support economic activity by stimulating
aggregate demand. Fiscal stimulus aims to boost economic activity by
increasing short-term aggregate demand. Fiscal stimulus package tend to take
place in good times when they might play some role in smoothing output
declines. But, fiscal stimulus package to carry with sustainability debate.
The financial crisis shows that the contagion effect to speread on the
whole world and which is having major implications for the public finances of
most countries. The impact of fiscal stimulus measures which applied to reduce
the destructiviness of financial crisis on government deficits and debts will vary,
depending on their nature. The global financial crisis probably represents the
most important damage to the world economy. Turkey has also been affected
significiantly by the crisis. To compensate for loss of production and
employment (such as the whole world) fiscal incentive package has been applied by the government. The possible effects of the budget deficits resulting
from the fiscal policy to attempt to stimulus the economy will determine the
stabilization role of fiscal policy.
Key Words: Global financial crisis, fiscal stimulus, expansionary fiscal
policy, fiscal sustainability

Tam metin:

PDF