PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Fatih KARCIOĞLU, Erkan TÜRKER
2.198 778

Öz


mesajların algılanması ve yorumlanması ile anlaşma taraflarının
(bireyin ve organizasyonun) yükümlülükleriyle ilgili bireyce oluşturulan
zihinsel beklentiler kümesi” olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık ise, örgütün
iş görenden duygusal, devam ve normatif bağlılık beklentilerinin toplamıdır. Bu
çalışmada, karşılıklı iki beklentiler seti olan psikolojik sözleşme ve örgütsel
bağlılık ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca kontrol değişkenleri olarak belirlenen
cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve meslek gibi çalışanların demografik
özelliklerinin psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerinin
ölçülmesi de çalışma amacı kapsamındadır. Erzurum ilinde 3 farklı hastanede
görev yapan 339 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen
bulgulara göre psikolojik sözleşme ve örgütsel bağlılık algı düzeyleri arasında
pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Bağlılık.
Abstract: We can describe pyschological contract as “It is a unique
individual mental expectation pile which is forming about contracting sides
(worker himself/herself and organization) obligations with perceiving and
interpreting written, spoken, behavioral and attitudal messages in worklife
relationships. We can describe organizational commitment as “It is the three
expectation sum of organization needing from worker: affective commitment,
continuance commitment and normative commitment. In this dissertation, we
study on relationship between psychological contract and organizational
commitment. Questionary of the study put into practice on 339 test subject on
medical worker people in Erzurum city of Turkey. As findings from the datums
are proved that there is a pozitif strong relationship between psychological
contract and organizational commitment.
Key Words: Psychological Contract, Organizational Commitment

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.