GİRİŞİMCİLERİN STRES İLE BAŞEDEBİLMESİNDE TİNSEL DEĞERLERİN ETKİSİ

Abdurrahim EMHAN, Celal ÇAYIR
1.931 1.860

Öz


Özet: Tinsel değerlerin sosyal yaşamdaki etkilerinin araştırıldığı bu
çalışmada, öncelikle iş yaşamında çeşitli derecelerde strese maruz kalan
girişimcilerin tinsel değerlerinin yoğunluğuna bağlı olarak stres ile başaçıkma
derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmamızda, tinsel değerlerin
stresle başaçıkmada ne kadar etkili olduğunun tespit edilmesi amaçlamıştır. Bu
kapsamda, birinci bölümde genel anlamda stres, stres kaynakları ve stresin
sonuçları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, tinsel değerler ve stresle başaçıkma
arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde anket tekniği
ile elde edilen verilerden yararlanılarak, stresli olaylar ve durumlar karşısında
kişilerin başvurdukları başaçıkma yöntemleri ele alınmış ve sonuçları
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci, Stres, Stresle Başaçıkma Yöntemleri,
Tinsel değerler
Abstract: In this study regarding effects of spiritual values on social
life, first the relationship between stress and coping according to consistency of
spiritual values of entrepreneurs subjected to different degrees of stress in
occupational life was analyzed. In this content, in the first part, general meaning
of stress, resources of stress and results were handled. And in the second part,
relationships between spiritual values and coping were investigated. In the
demonstration part of the study data provided from survey method was
benefited for assessing results and techniques that individuals applied when
faced to stressful events and situations.
Key Words: Entrepreneur, Stress, Coping, Spiritual Value,

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.