KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Hasan ABDİOĞLU
1.684 2.478

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı, İMKB’de işlem gören imalat sanayi sektörü
şirketlerinde çalışma sermayesi gereksinimini etkileyen değişkenlerin kriz
öncesi ve kriz dönemlerinde neler olduğunu tespit etmek ve bu değişkenlerin
ilgili dönemler itibariyle farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu
amaçla İMKB’de işlem gören imalat sanayi şirketleri üzerinde ampirik bir
çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; kaldıraç oranı ve
duran varlık oranındaki artış hem kriz öncesi hem de kriz dönemlerinde çalışma
sermayesi gereksinimini azaltmaktadır. Bunla birlikte stok devir hızı ve Tobin q
değeri kriz öncesi dönemlerde çalışma sermayesi gereksinimi üzerinde herhangi
bir etki göstermez iken kriz dönemlerinde çalışma sermayesi gereksinimini
azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çalışma Sermayesi Gereksinimi, Kriz Dönemi,
İMKB
Abstract: The aims of this study are to determine which variables affect
working capital requirement in enterprises of manufacturing industry sector
effecting transactions in ISE before crisis and during crisis and also whether
these make differences in regarding periods. In this scope, it is made an
empirical study on manufacturing industry companies effecting transactions in
ISE. As a result of this study, increase in leverage ratio and fixed assets ratio
decreases working capital requirement before crisis and during crisis. On the
other hand, it is concluded that inventory turnover and Tobin q value decrease
working capital requirement during crisis as they do not affect working capital
requirement before crisis periods.
Key Words: Working Capital Requirement, Crisis Period, ISE
I. Giriş

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.