KRİZ DÖNEMLERİNDE HİSSE SENEDİ FİYATI İLE İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKACILIK SEKTÖR HİSSELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bekir ELMAS, Murat YILDIRIM
2.179 753

Öz


etkilenmeleri sebebiyle bankacılık sektörü araştırma konusu olarak seçilmiştir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören İMKB-BANK
endeks hisseleri için fiyat-hacim arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
2001, 2006 ve 2008 yıllarının uygulamaya konu edildiği çalışmada veri seti
olarak seans gözlemleri alınmıştır. Granger nedensellik testinin kullanıldığı
çalışmada; uygulamaya konu olan 3 dönem içinde fiyat-hacim arasında fiyattan
(getiriden) işlem hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. Bu
sonuç pozitif geri besleme hipotezi’nin (positive feedback hypothesis) İMKB’de
geçerli bir hipotez olduğu ve yatırımcıların bu ilişki doğrultusunda rasyonel
davranışlar sergilediklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi, Nedensellik,
Kriz, İMKB
Abstract: In this study, due to be rapid and significant effect of
financial crisis, the banking sector is chosen as the research subject. For
processing in the Istanbul Stock Exchange (ISE), the ISE-BANK causality
relationship between price and volume was examined. Data set at this study
taken as the sessions observations for 2001, 2006 and 2008 years. Study using
Granger causality test; into practice within the 3 periods price (return) towards
the trading volume was determined the one-way causality. In according to this
results, positive feedback hypothesis's is valid in the ISE. In addition, investors
show rational behavior in terms of this relation.
Key Words: Stock Price- Trading Volume, Causality, Crisis, ISE

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.