TÜRKİYE’DE KREDİ KULLANIMI - EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Servet CEYLAN, Mehmet DURKAYA
2.533 3.081

Öz


Özet: Krediler ve reel ekonomi arasındaki etkileşim daha çok finansal
gelişme-ekonomik büyüme bağlamında ele alınmaktadır. Finansal gelişmeekonomik
büyüme ilişkisi, genellikle finansal piyasaların gelişmişlik
farklılıklarını, arz-talep yanlı yaklaşımları ve kredi tayınlamasını içeren
modellere göre açıklanmaktadır. Söz konusu iki değişken arasındaki nedensel
ilişkileri inceleyen ampirik çalışmalar, ilişkinin yönü konusunda ortak bir
sonucun oluşmadığını göstermektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de yurtiçi kredi hacmi ile ekonomik büyüme
arasındaki nedensel ilişkiler araştırılmıştır. 1998-2008 dönemi üç aylık zaman
serilerini içeren analizde Granger nedensellik testi ve hata düzeltme modeli
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, ekonomik büyümeden kredilere
doğru tek yönlü nedensel bir ilişkiyi göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kredi, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme,
Nedensellik, Eş-bütünleşim
Abstract: The interaction between credits and real economy has mostly
been dealt with in the context of financial development-economic growth.
Financial development-economic growth relationship has generally been
explained by the models including development discrepancies of financial
markets, supply-demand side approaches and credit restriction. Empirical
researches investigating causality relationships between two variables show no
consensus about the direction of the causality.
In this study, causality relationships between domestic credit and
economic growth have been investigated in Turkey. Granger Causality and
Error Correction Model have been used in this analysis including for the period
1998-2008 quarterly time series data. The findings of the study show that there
is a bi-directional causality relationship from economic growth to credits.
Key Words: Credit, Financial Development, Economic Growth,
Causality Co-integration

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.