YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ: İMKB 50 ENDEKSİ UYGULAMASI

Fatih TEMİZEL, Muammer SARIKAYA, Fatih BAYRAM
2.428 1.092

Öz


Özet: Geleneksel yönetim anlayışının yetersiz hale geldiği günümüz iş
dünyasında işletmeler paydaşlarına karşı en hızlı ve en etkin tepkiyi vererek
ilişkilerini sürdürebilir kılmanın ve uzun vadede varlığını sürdürebilmenin
yollarını aramaktadır. Ancak gerek zaman gerekse kaynak kısıtı işletmelerin
birebir paydaşlarına tepki vermesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca işletme ile benzer
konularda ilişki içinde olan paydaşlar birbirlerinden etkilenebilmektedir. Bu
nedenle işletmelerin oluşan paydaş ağlarını iyi analiz etmesi ve bu paydaş
gruplarını yönetebilmesi gerekmektedir. Paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesinde
ise iletişim ve bilgi teknolojileri büyük önem taşımakta ve işletmelere
kolaylıklar sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda işletmelerin finansal
paydaşlarla ilişkisi ve bu ilişkide işletmelerin web sitelerinin önemi üzerinde
durularak İMKB Ulusal-50’de endeksinde yer alan işletmelerin web siteleri
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yatırımcı İlişkileri, Web Sitesi, Finansal Paydaşlar
Abstract: In the present business environment traditional management
approaches and paradigms have changed. Today’s businesses seek means to
ensure long term survival by providing quickest and most efficient response to
their stakeholders. Nevertheless, time and resource constraints present
challenges to businesses’ responsiveness towards stakeholders. Moreover,
various stakeholder groups with similar relationships with a business interact
with each other. Therefore, it is imperative for businesses to analyze these
stakeholder networks properly and undertake efficient stakeholder management
activities towards them. In stakeholder management communication and
information technologies are of a vast importance and provide important tools
for business. Towards this end, the present study investigates relationship of
businesses with financial stakeholders and the importance of business web sites
in this relationship by analyzing web sites of firms included in the IMKB-50
National Index.
Key Words: Investor Relations, Web Site, Financial Stakeholders

Tam metin:

PDF PDF PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.