KENT GÜVENLİĞİ KENTLEŞME VE SUÇ İLİŞKİSİ

Gökhan GÖKULU
5.872 6.625

Öz


Özet: Bu çalışma, kent güvenliği kavramını suç olgusu üzerinden
tartışmayı ve kentleşme ve suç ilişkisinin farklı boyutlarını irdelemeyi
amaçlamaktadır. Çalışmamız, kent güvenliği kavramına değindikten sonra kent
ve kentleşme kavramının özelliklerini irdelemektedir. Kent ve kentleşme
kavramlarının özelliklerini inceledikten sonra, çalışmamız kentleşme ve suç
ilişkisinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından sonuçlarını tartışmayı
amaçlamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde göç, sağlıksız kentleşme gibi
olguların suça olan etkisi ayrıca tartışılacaktır. Çalışmamız son olarak kentleşme
suç arasındaki ilişkide aşırı genellemelerin sakıncalarını vurguladıktan sonra
kentleşmenin her zaman suça neden olmayacağını vurgulayarak, kentleşmenin
hangi durumlarda suça neden olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent Güvenliği, Kentleşme, Suç, Kentsel Çöküntü
Bölgesi.
Abstract: This study aim to discuss the concept of city safety based on
the phenomenon of crime and also aims to examine different aspects of
relationships between urbanization and crime. Our study firstly touches upon
the phenomenon of the city safety and after that try to examine the concept of
city and urbanization. After we examine the features of the concept of city and
urbanization, our study aims to discuss the relationship between urbanization
and crime especially its consequences for developing countries. From this
respect the phenomenon such as migration and desultory urbanization’s effects
on crime will also be discussed. Finally, after emphasizing that drawbacks’
overgeneralization of the relationship between urbanization and crime, our study
aims to show that under which circumstances of urbanization can be cause of
crime.
Key Words: City Safety, Urbanization, Crime, Urban Ruined Region.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.