SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERİN ÇEVRESEL PERFORMANSLARI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

Sevcan KILIÇ AKINCI, Mehmet M. AKINCI
1.380 723

Öz


Özet: Son yıllarda örgütlerin sürdürülebilirliğe yaptıkları katkılar,
küresel çevresel krizlerin yaşanması yüzünden çok önem kazanmıştır.
Örgütlerin faaliyetlerinin çapı ve etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında
konunun önemi büyüktür. Bu bağlamda, örgütlerin sürdürülebilirliğe yaptıkları
katkıları ölçmek ve çevresel performanslarını en azından karşılaştırmak bir
gereklilik olmaktadır. Söz konusu ölçüm veya karşılaştırmaları yapabilmek için
matematiksel tabanlı programlama tekniklerinden faydalanılabilmektedir.
“Sosyal sorumluluk” ve “Yöneylem araştırması bilimi” birbirine yakın alanlar
olarak algılanmamakla beraber bu durum son zamanlarda değişmiştir ve bu
çalışma, “sosyal sorumluluk” bakış açısıyla konunun önemini anlatması ve
örgütlerin çevresel performanslarının ölçülmesi için geliştirilmiş yöneylem
araştırması tekniklerini anlatması açısından disiplinler arası bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Çevresel Performans,
Çevresel Performans Değerlendirme Teknikleri, Özel İşletmeler, Kamu
İşletmeleri
Abstract: The extent of the contributions that organizations make to
sustainable development has gained importance recently because of the global
environmental crisis. Since organizations perform enormously numerous
activities on a large scale, the importance of the topic has increased for the
organizations. In this respect, to measure or compare the contributions to the
sustainable development made by organizations is essential. In order to make
measurement or comparisons, mathematical based techniques can be employed.
Although the fields of “social responsibility” and “operational research” do not
seem to communicate each other, this has changed so far. This study is an interdiscipliner
study explaining both the importance of the topic from “social
responsibility perspective” and the operational research techniques developed
for environmental performance measurement.
Key Words: Sustainable Development, Environmental Performance,
Environmental Performance Assessment Techniques, Private Enterprises, Public
Enterprises

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.